מדיניות פרטיות ותנאי שימוש עבור המטופל

תאריך עדכון: 13/04/2020

תנאי שימוש

1. מבוא:

1.1. ברוכים הבאים למערכת VDOC‏ של חברת אינפומד בריאות דיגיטלית ו\או אודורו מערכות בע"מ, לרבות חברות האם, חברות בנות וצדדים קשורים (להלן: "החברה"), המשמשת לקבלת שירות בריאות מרחוק באמצעות שיחת וידאו ו/או צ'אט ו\או שיתוף תוכן כהגדרתו להלן, חיבור למכשירי ניטור מדידה רפואיים פיזיים או על גבי מכשירים סלולריים של הלקוח, אליה ניתן להגיע באמצעות קישור ייעודי (להלן: "השירות").

1.2. מסמך זה מפרט את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעת שימוש בשירות VDOC שמספקת החברה עבור ספקי שירות ומהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לחברה (להלן: "תנאי השימוש").

1.3. שימוש במערכת לכל צורך שהוא כפוף לתנאי השימוש. השימוש בשירות ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש. לפיכך, בעצם השימוש במערכת (לרבות בכל תוכן המופיע בה, ובכלל זה, שימוש בשירות) הינך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים להם.

1.4. ידוע לך ואתה מסכים שמסירת מידע כלשהו בשירות כפופה לתנאי השימוש המפורטים להלן.

1.5. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות ולעדכן את תנאי השימוש בכל זמן נתון על ידי פרסום גרסה מעודכנת במערכת. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקפם מיד עם הצגת המדיניות המעודכנת במערכת, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר העדכון יחשב כהסכמתך לשינויים שבוצעו. במקרה של עדכון מדיניות הפרטיות, אנחנו נעדכן את "תאריך עדכון" בראש המסמך. באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותאריך העדכון שלה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תבצע שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, החברה תעדכן על כך באמצעות פרסום במערכת במקום בולט ו/או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת המעודכנת שלך במערכות החברה.

2. הגדרות:

2.1. "אתה" או "משתמש" – משמעו כל אדם המשתמש בשירות באמצעות מחשב ו/או מכשיר קצה אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

2.2. "ספק שירות" – משמעו נותן שירות (מרפאה, בית חולים, רופא, אח/ות, קופת חולים, מטפלים, צוותי תמיכה ואדמיניסטרציה וכו') אשר המשתמש מעוניין לבצע מולו שיחת וידאו ו/או צ'אט באמצעות השירות בתחום הרפואי ו/או הפרה רפואי.

2.3. "שירות" – משמעו קבלת ייעוץ לרבות הכוונה רפואית באמצעות שיחת וידאו ו/או צ'אט באמצעות קישור ייעודי שנשלח למשתמש.

2.4. "שירותי בריאות מרחוק (טלה-בריאות/טלה-רפואה/Telemedicine)" – מפגש המתבצע באמצעים טכנולוגיים ובאמצעות תקשורת אלקטרונית לצורך מתן שירות בריאות בין מטופל למטפל מזוהים, לא בהכרח בחפיפת מקום וזמן.

2.5. "תוכן" – משמעו מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם או עיבודם או הצגתם בכל אופן שהוא, לרבות כל תמונה, איור, הנפשה, צילום, תרשים, דגם, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאמר, מאגר נתונים, וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) המשולב באתר ע"י החברה. למען הסר ספק, תוכן אינו כולל "מידע אישי" של המשתמש (כהגדרתו בתנאי השימוש), "תוכן ספק שירות" ו"תוכן משתמשים" (כהגדרת מונחים אלה להלן). [ להוסיף לפה]

2.6. "תוכן ספק שירות" – משמעו כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, תמונה, מאמר, לוגו, תוכן שמועבר באמצעות מכשירי ניטור ומדידה רפואיים ככל שיהיו כאלה וכו' המפורסם ע"י ספק שירות, הקשור אליו במישרין או בעקיפין (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, תחום התמחותו, קורות החיים שלו, מקום עיסוקו, קישורים לאתר ספק השירות וכו').

2.7. "תוכן משתמשים" –משמעו כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן כתוב, מילולי, תמונה, תוכן שמועבר באמצעות מכשירי ניטור ומדידה רפואיים ככל שיהיו כאלה וכו' שמשתף המשתמש באמצעות השירות

3. יידוע המטופל והסכמה

בהתאם להוראות כל דין, הנך מאשר כי ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכל האמור להלן:

3.1. בעת פנייתך לשירות ע"י מערכת VDOC של חברת אודורו, הנך נותן את הסכמתך המתמשכת כנדרש בחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996 (להלן: "החוק"), לקבלת השירות, לרבות התייעצויות והעברת המידע הרפואי למטפלים אחרים, כמקובל אצל ספק השירות ובהתאם לשיקולים הרפואיים והמקצועיים.

3.2. השירות המוצע כשירות בריאות מרחוק כולל שיחות וידאו, הקלטת שיחות (ראה פירוט בהמשך), אפשרות להעברת קבצים וצ'ט.

3.3 העובדה כי שירות הבריאות ניתן מרחוק עשויה לעיתים להקשות על המטפל. לפיכך, במקרים מסוימים תופנה למפגש רפואי נוסף, לצורך השלמת הבדיקה הרפואית המתחייבת.

3.4. בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני ו/או נפשי) יש לך אפשרות לפנות לקבלת טיפול רפואי מידי, למלר"ד של בית חולים או למוקד רפואי אחר, המספק שירותי רפואה דחופה, כגון מד"א. אין בשירות זה כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי איש מלא על ידי רופא/ה, בהתאם לצורך.

3.5. המידע האישי שנמסר על ידך לספק השירות במסגרת השירותים נמסר בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע האישי, אלא אם צוין במפורש אחרת. ואולם, אתה מבין ומסכים כי מבלי למסור את פרטיך הנ"ל, כולם או חלקם, יתכן כי לא תוכל להשתמש בשירותי המערכת, וספק השירות לא יוכל לספק לך מענה בקשר לפנייתך.

3.6. המידע האישי שתמסור לספק השירות יישמר במאגר/י המידע של ספק השירות והוא יעשה בהם שימוש בעצמו ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמו, והכל בהתאם להוראות תנאי השימוש;

3.7. במטרה לשמור על רצף הטיפול, ספק השירות ישקול האם לאפשר גישה לרשומה הרפואית שלך לכלל המטפלים בשירות, בכפוף להסכמתך. בנוסף, במידת האפשר ספק השירות ישקול האם לאפשר גישה למידע מהרשומה הרפואית בקופת החולים המבטחת, בכפוף להסכמתך.

3.8. המידע האישי שנמסר על ידך לספק השירות שלם, נכון, מדויק ושייך לך;

3.9. אם אתה מוסר מידע אישי שלך או עבור צד ג' כלשהו, קיבלת את מלוא ההסכמות הנדרשות עפ"י כל דין מצד אותו צד ג': ככל שאותו צד ג' הינו מטופל – הסכמה זו ניתנה הן לזימון פגישה וירטואלית, והן לשימושים שספק השירות יעשה במידע של אותו צד ג' בהתאם למדיניות פרטיות זו, ויש לך את הסמכות החוקית לעשות כן, וכי אם הנך ממלא פרטים עבור קטין, חוסה או חסר ישע, הנך ההורה או האפוטרופוס החוקי שלו;

3.10. כלל המידע שיימסר על ידך במהלך השיחה עם ספק השירות הינו ביוזמתך ועל אחריותך בלבד;

3.11. ידוע לך כי עשיית שימוש בפרטים אישיים ובנתוני זיהוי, אשר אינם שלך ו/או של מקבל השירות, או מסירה של פרטים אישיים ונתוני זיהוי, אשר אינם בסמכותך על־פי דין ו/או ללא הרשאה הינה אסורה, מהווה פגיעה על־פי חוק הגנת הפרטיות ועלולה לגרור ענישה פלילית;

3.12. אתה מתחייב בזאת, לפצות את ספק השירות על כל הוצאה ו/או נזק, שעלולים להיגרם לו עקב עשיית שימוש בפרטים אישיים ובנתוני זיהוי, אשר אינם שלך או של מקבל השירות, ו/או עקב שימוש במערכת תוך התחזות לאחר;

3.13 המידע הנמסר על ידך מתועד במערכות המידע של ספק השירות, ברשומה הרפואית שלך, ובהתאם להוראות הדין;

3.14. ידוע לך כי באפשרותך לקבל את המידע הרפואי הכתוב עקב קבלת השירות באמצעות פניה לספק השירות;

3.15. המטפלים בשירות יעשו ככל הניתן לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית. יחד זאת, קיימות מגבלות בשמירה על פרטיות וחיסיון רפואי בעת שירות מרחוק, ואף יתכנו אירועי כשל תקשורתיים וניתוק פתאומי בינך לבין השירות. ספק השירות עושה ככל יכולתו לאבטח את המידע הנמסר על ידך. באחריותך הבלעדית, לדאוג לשמירת פרטיותך ביחס למידע הרפואי האישי, המופיע על הצג הדיגיטאלי האישי שממנו מבוצעת שיחת השירות (לדוגמה: מסך המחשב, מסוף, טלפון וכדומה), העלול להיות חשוף לאנשים בסביבתך;

3.16. פנייה לשירות באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת יכולה להיות חשופה ברשת האינטרנט. ספק השירות יבטיח ככל יכולתו את פרטיות המידע השמור אצלו, אולם אין באפשרותו להבטיח את פרטיות המידע במהלך ההתקשרות מנקודת הקצה ממנה אתה משתמש ואת המידע השמור בנקודת הקצה אצלך. לפיכך, מומלץ בתום כל שימוש, להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, לרבות שם משתמש וסיסמה ו/או כל נתון אחר, מנקודת הקצה בה השתמשת, כדי לצמצם את האפשרויות לגישה למידע אודותיך ו/או לשירות, למי שאינו מורשה לכך על ידך. אבטחת המידע השמור והנוצר בנקודת הקצה שלך היא באחריותך הבלעדית ואין לספק השירות ו/או לחברה כל יכולת לאבטח מידע זה;

3.17. הפנייה לשירות באמצעות רשתות חברתיות עשויה לגרום לשיתוף של המידע הרפואי עם אחרים.

3.18. באחריותך לוודא כי מספר הטלפון שקיים אצל ספק השירות הנו מעודכן, זאת לצורך קבלת הזימון ואמצעי זיהוי.

3.19. קיימת בפניך האפשרות להעלות מסמכים רפואיים במהלך השיחה. שים לב כי הנך מעלה מסמכים רלוונטיים בלבד לצורך קבלת השירות. בכל מקרה, לאחר בחירת המסמך וטרם העלאתו תתבקש לאשרר את העלאת המסמך שנבחר על ידך. הנך מאשר כי ככל שתעלה בעצמך מסמכים ממקורות שונים, העלאה כאמור היא מיוזמתך ועל אחריותך בלבד, וספק השירות לא יישא באחריות כלשהי בגין העלאה כאמור ובגין האמור במידע/מסמכים שהועלו. בהמשך למסמכים שיועברו על ידך, ספק השירות יוכל להתרשם ממדדים שונים, לשאול שאלות, לצפות במסמכים שהעלית, לבצע אבחון, להנפיק מרשם ולתעד אותם ברשומה הרפואית שלך. במידה שלא הצלחת להעלות את המסמכים טרם הפגישה או במהלכה, באחריותך לעדכן את ספק השירות על מצבך הרפואי.

3.20. הנך מודע לכך שהמידע ו/או ההכוונה שיינתנו בשיחה על ידי ספק השירות יינתנו לך בהסתמך על המידע אשר הועלה על ידך לפני תחילת השיחה ו/או נמסר במהלך השיחה.

4. איסוף מידע אישי

במסגרת שימושך בשירותי החברה, אתה עשוי למסור מידע אישי והחברה ו/או ספק השירות עשויים לאסוף מידע זה באמצעים שונים:

4.1. מידע אישי שאתה מוסר במערכת VDOC

    4.1.1. כאמור בתנאי השימוש המפורטים לעיל, לצורך זימון שיחה לספק שירות באמצעות המערכת תידרש להזדהות במערכת באמצעות מספר תעודת הזהות שלך.

    4.1.2. במקרים מסוימים ובהתאם לדרישת ספק השירות, ייתכן שתידרש למסור מידע נוסף רלבנטי לצורך קבלת השירות וכן להשיב על שאלות נוספות כפי וככל שייקבעו       ע"י ספק השירות, לצורך הזיהוי שלך וקבלת השירות.

    4.1.3. במהלך קבלת השירות באפשרותך להעלות מסמכים רפואיים וכן להעלות על הכתב, באמצעות הצ'אט, מידע אישי נוסף, מרצונך וביוזמתך.

    4.1.4. אתה תבחר איזה מידע לשתף עם ספק השירות, כל מידע שתבחר לשתף עם ספק השירות ישמר ברשומה הרפואית שלך על ידי ספק השירות, באחריותו ובהתאם להוראות הדין.

    4.1.5. מסמך זה מתייחס גם למידע שאתה מוסר על ידי אדם אחר.

4.2 מידע אישי שהחברה מקבלת אודות משתמש מצדדי ג'

    4.2.1. החברה עשויה לקבל ו/או להיחשף למידע אודותיך מספקי השירות עצמם, וזאת במסגרת השירות שהחברה מספקת להם. המידע המתקבל בחברה ע"י צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית בלבד. מובהר בזאת כי החברה אינה בודקת או מאמתת נתונים המתקבלים מצדדי ג' אודותיך. האחריות לאימות הנתונים שלך ומולך היא של צד ג' הרלבנטי נותן השירות בלבד ולחברה אין ולא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לקבלה ושמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שנמסר לה.

4.3. שיחות מוקלטות

    4.3.1. ספק השירות עשוי לבחור להקליט את השיחה שמבוצעת עם המשתמש במערכת VDOC, בכפוף להסכמת המשתמש. ההחלטה על הקלטת השיחה היא של ספק השירות בלבד ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. לחברה אין ולא תהא כל אחריות על הקלטת השיחות על ידי ספק השירות. כאשר השיחה תוקלט, יופיע חיווי שיתריע על ההקלטה.

4.4 מידע שנאסף באופן אוטומטי

   4.4.1. החברה עושה שימוש בכלים טכנולוגיים בעת השימוש בשירות ובמסגרת זו אוספת מידע אנונימי כולל מידע טכני וסטטיסטי, כגון: לוגים, כתובת IP, User agent ומידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש בשירות. החברה עושה שימוש בנתונים אלה למטרות זיהוי תקלות ופתירתן ולשיפור חווית השירות עבור המשתמש וספק השירות. החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים. מבלי לגרוע מכל

5. שימוש במידע אישי

5.1.1 בהתאם לחוק, ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת שספק השירות מקבל ואוסף את המידע האישי אודותיך למטרות ולשימושים הבאים:

   5.1.1. לאפשר לך את השימוש בשירותי החברה לצורך קבלת שירות בריאות מרחוק על ידי ספק השירות באמצעים טכנולוגיים ובאמצעות תקשורת אלקטרונית.

   5.1.2. לאמת את זהותך וכן על מנת לשלוח לך הודעות תפעוליות בקשר עם השירותים ו/או להשיב לך בקשר לנשוא פנייתך.

   5.1.3. לתעד את שירות הבריאות ברשומה הרפואית שלך.

   5.1.4. להעביר למטופל סיכום כתוב של המפגש שבוצע, הפניות להמשך טיפול, מרשמים ואישורים, בהתאם למקובל בתחום הטיפול ובהתאם לאופן ההעברה המסוכם עם המטופל. הפניות למלר"ד ישלחו למטופל ובנוסף ישירות למלר"ד, אליו צפוי להגיע המטופל, בהתאם

   5.1.5. למסוכם עם המטופל. מידת הדחיפות תתועד אף היא ברשומה הרפואית.

   5.1.6. לצרכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים ו/או לצרכי תחזוקה ותיקון תקלות במערכת.

   5.1.7. לבצע בקרה על אופן מתן השירותים, וכן לשפר ולייעל אותם.

   5.1.8. להעביר מידע אישי לרשויות מוסמכות ו/או עפ"י צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על זכויות החברה ו/או ספק השירות ונכסיהם ו/או ככל שמסירת מידע כאמור מחויבת עפ"י כל דין.

  5.1.9. לעשות שימוש בתוכן המשתמשים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המופיעים לעיל.

5.2. ככל שמסירת המידע האישי לחברה נעשית עבור אחר, כאמור לעיל, כי אז, הוראות סעיף ‏5 על תתי סעיפיו יחולו, בשינויים המחויבים, ביחס לאדם האחר.

6. שונות

6.1. זכויות הקניין הרוחני במערכת הן בבעלות חברת אינפומד בריאות דיגיטלית ו\או אודורו מערכות בע"מ, לרבות חברות האם, חברות בנות וצדדים קשורים. למעט שימוש במערכת עבור קבלת השירות, אין לעשות בה כל שימוש שהוא ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לאפשר לאחרים לגשת או להשתמש בתוכנה, או לעשות בה שימוש מסחרי.

6.2. ידוע ומוסכם עליך כי כל חומר או מידע או תוכנה שהורד או הושג בדרך כלשהי תוך שימוש בשירות, נעשה על אחריותך בלבד וכי הנך אחראי לכל נזק שיגרם למחשב שלך, לטלפון החכם או לכל אבדן מידע שנובע מהורדת החומר/מידע/תוכנה הנ"ל.

6.3. הנך מודע לכך שהחברה ו/או ספק השירות אינו אחראי על טיב המחשב או מכשיר הטלפון הנייד אשר ישמש אותך בשירות זה.

6.4. הנך מודע לכך שהחברה ו/או ספק השירות אינו אחראי על מהירות התגובה, איכות השמע או הווידאו בשיחה הניתנת בשירות זה אשר תלויה במהירות האינטרנט ובמהירות המכשיר שלך/המחשב שלך.

6.5. הנך מודע לכך שהמידע ו/או ההכוונה, שיינתנו לך כמשתמש בשירות, אינם בהכרח כוללים את כל תחומי הרפואה שעשויים להיות רלוונטיים.

7. אבטחת מידע

7.1. חברת אינפומד בריאות דיגיטלית (חברת האם) המפתחת את מערכת VDOC עומדת בתקני אבטחה בינלאומיים מחמירים ISO27001  ו-ISO27799 בהתאם לדרישות משרד הבריאות, ואף בתקן אבטחת איכות ISO9001.

7.2. החברה וספק השירות משתמשים בטכנולוגיות אבטחת מידע, יפעילו ויישמו נהלים מקובלים לאבטחת המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לכך למרות האמור לעיל אין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור במהלך קבלת השירות.

7.3. לצורך השימוש בשירות, תקבל קישור לשירות למספר הטלפון המעודכן אצל ספק השירות שישמש אותך בכניסה לשירות. אם ביקשת להשתמש בשירות באמצעות דואר אלקטרוני, תקבל את הקישור לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת אצל ספק השירות. במקרה זה, בעת כניסתך למערכת תתבקש להזין את מספר תעודת הזהות שלך ולאחר מכן נשלח לך הודעה חד פעמית שתשמש אותך בכניסה לשירות. הודעה זו נועדה להבטיח שגורם אחר לא יוכל להיכנס לשירות במקום מבקש השירות עצמו. הנך אחראי לשמירת סודיות הסיסמה ואינך רשאי להעבירה ו/או לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בה.

7.4. לתשומת ליבך, כל כניסה למערכת שתיעשה באמצעות הנתונים שהזנת (מספר תעודת זהות ו/או סיסמה חד פעמית) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתר פוטר את ספק השירות וכל מי מטעמו מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה באמצעות נתונים אלה (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל שימוש לרעה שייעשה עם המידע שלך ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך כאמור).

7.5. לפיכך, באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש בשירות (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, וכו'), על מנת להגן על מידע שלך הכלול במכשיר הקצה.

7.6. אבטחת המידע השמור בנקודת הקצה שלך הינה באחריותך הבלעדית ואין לחברה ו/או ספק השירות כל יכולת לאבטח מידע זה.

8. צור קשר

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה בתנאי השימוש באמצעות פניה ל support@odoro.co.il

לפרטים ומידע נוסף מלאו את פרטיכם

Powered by  ©